, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky a další smluvní ujednání

 1. Úvodní ustanovení

– Všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) Marcela Nováková – CK SN-Tour, jsou platné pro všechny zájezdy a jiné služby cestovního ruchu (dále jen zájezd) organizované pořadatelem Marcela Nováková, IČ 45814201, Komenského 374, 439 07 Peruc (dále jen pořadatel) a tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu (dále jen smlouva o zájezdu nebo smlouva) uzavřené mezi zákazníkem a pořadatelem zájezdu.

– Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře s pořadatelem zájezdu smlouvu o zájezdu nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena.

– Smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem vzniká uzavřením smlouvy o zájezdu.

– Smluvní vztah mezi pořadatelem a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 159/99 Sb. a občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je dále upraven těmito podmínkami.

– Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo se souhlasem zákonného zástupce.

– Osoby ve věku od 15 do 18 let se mohou zájezdu zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.

2. Vznik smluvních vztahů a platby záloh a doplatků

– Smlouva o zájezdu je uzavřena přijetím řádně vyplněného a zákazníkem podepsaného návrhu smlouvy o zájezdu ze strany pořadatele, tj. jejím zkontrolováním a potvrzením ze strany pořadatele a zasláním zpět na adresu zákazníka. Smlouva o zájezdu vyhotovená v písemné formě nahrazuje potvrzení o zájezdu.

– Obsah smlouvy o zájezdu je určen smlouvou o zájezdu, katalogem, těmito podmínkami, popřípadě zvláštními podmínkami pro určité zájezdy přiložené ke smlouvě o zájezdu jako její nedílná součást.

– Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že je mu znám obsah této smlouvy a těchto podmínek, dále potvrzuje, že obdržel všechny přílohy, které tvoří její nedílnou součást, rozumí jim a souhlasí s nimi a zavazuje se smlouvou řídit.

– Pořadatel má nárok na úhradu cen všech sjednaných služeb zájezdu před jejich poskytnutím a zákazník se zavazuje tyto služby uhradit dle ujednání ve smlouvě o zájezdu.

– Zákazník je povinen uhradit sjednanou zálohu – obvykle 50% celkové ceny zájezdu při vyplnění smlouvy o zájezdu a jejím podpisu ze strany zákazníka.  Předepsaný doplatek zájezdu uhradí zákazník v předepsaný termín úhrady, obvykle 30 dnů před odjezdem zájezdu. Při rezervacích méně než 30 dnů před odjezdem je cena zájezdu splatná ve výši 100% ihned při rezervaci zájezdu.

– V některých případech (zvláště u zájezdů lodních, leteckých či při zajištění ubytování apod.) může pořadatel stanovit specifické platební podmínky: Je-li cena letenky, lodního lístku nebo ubytování apod. limitována k určitému datu, musí být záloha nebo celá částka zaplacena v hotovosti nebo připsána k tomuto datu na účet pořadatele, jinak je zákazník povinen doplatit částku do výše aktuální ceny.

– Úhradou se rozumí datum zaplacení v hotovosti či připsáním částky na účet pořadatele.

– Právo zákazníka k účasti na zájezdu vzniká zejména zaplacením plné ceny zájezdu ve sjednaném termínu. Při nesplnění tohoto závazku má pořadatel právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody a na odstupné dle dalších ustanovení těchto podmínek.

3. Podmínky realizace zájezdu a účasti na zájezdu

– Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Tato skutečnost je uvedena v katalogu nebo ve smlouvě. Pořadatel je povinn informovat písemně zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 21 dní před stanoveným datem poskytnutí první služby.

– Pořadatel může v katalogu nebo ve smlouvě o zájezdu stanovit zvláštní podmínky, které musí zákazník splňovat pro účast na konkrétním zájezdu.

– Zákazník může oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, která splňuje stejné podmínky jako zákazník. Za tuto změnu uhradí zákazník poplatek.

4. Zvýšení ceny zájezdu

– Celková cena zájezdu se skládá ze základní ceny, poskytnuté slevy ze základní ceny a příplatků.

– Pořadatel je oprávněn jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže je to ve smlouvě ujednáno a je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cenu zájezdu může pořadatel zvýšit, zvýší-li se do jednadvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu

a) cena za dopravu včetně cen pohonných hmot,

b) platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně

zájezdu, nebo

c) směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%.

– Cena zájezdu se zvyšuje :

dle bodu a) a b) o rozdíl cen, stanovených při tvorbě ceny zájezdu a aktuálních cen

dle bodu c) o rozdíl kalkulovaných cen v zahraniční měně přepočtených na české koruny při stanovení ceny zájezdu a při aktuálním kursu (v případě, že je rozdíl kursu více, jak 10%)

– Odešle-li pořadatel oznámení o zvýšení ceny zákazníkovi později než dvacátý první den před zahájením zájezdu, nemá zvýšení ceny právní účinky.

Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uvedeného ve smlouvě o zájezdu tento rozdíl doplatit. Při porušení tohoto závazku má pořadatel právo od smlouvy o zájezdu odstoupit, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody a na smluvní pokutu ve výši odstupného dle podmínek bodu 8 těchto ujednání.

5. Povinnosti pořadatele zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu

– Pořadatel předkládá zákazníkovi návrh smlouvy o zájezdu a po jeho vyplnění a podpisu ze strany zákazníka a pořadatele obdrží každá ze smluvních stran po jednom exempláři se stejnou platností. Zákazník svým podpisem pod smlouvou o zájezdu stvrzuje, že převzal katalog pořadatele (eventuelně písemnou dodatečnou nabídku zájezdů či informace s uvedením hlavních charakteristických znaků zájezdu, že byl s touto charakteristikou seznámen, a tato je nedílnou součástí smlouvy), dále, že se seznámil s podmínkami cestovního pojištění a pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře (pořadatele zájezdu) dle zákona č.159/1999Sb. Rovněž jakým způsobem má uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti pořadatele zájezdu. Doklad o pojištění cestovní kanceláře – pořadatele zájezdu ve smyslu zák. č. 159/1999 Sb. je klientovi zaslán v den podpisu návrhu smlouvy o zájezdu zástupcem cestovní kanceláře Marcela Nováková – SN-Tour, tj. pořadatelem zájezdu.

– Pořadatel je povinnen nejpozději do 7 dnů/* před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou jí známy (pokud nejsou obsaženy již ve smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán). Jde zejména o:

a) upřesnění údajů, které se týkají dalších plateb za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaje k ubytování, dopravě, stravování

b) podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem pořadatele zájezdu v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba

c) jméno, adresu a telefonní číslo osoby, na kterou se zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu může obrátit o pomoc, především jméno, adresu a číslo telefonu místního zástupce pořadatele, adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu.

/* je-li smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí pořadatel svoje povinnosti a – c) splnit již při uzavření smlouvy o zájezdu.

Vyžadují-li to okolnosti, předá pořadatel zákazníkovi v téže lhůtě letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu třeba.

6. Změna podmínek smlouvy o zájezdu

a) ze strany pořadatele:

– Nutí-li vnější okolnosti pořadatele změnit podmínky zájezdu, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy. Má-li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena zájezdu, uvede pořadatel v návrhu i výši nové ceny.

– Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit; pořadatel může určit pro odstoupení přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí.

– Pořadatel je oprávněn provést účelné programové změny, zejména z důvodů organizačních či klimatických (např.: jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy z časových důvodů). Tyto programové změny činí pořadatel zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdu. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení uvedených změn nemění. Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit od smlouvy.

b) ze strany zákazníka:

– Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu postoupit.

– Změna v osobě zákazníka je vůči pořadateli účinná, doručí-li mu postupitel o tom včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu; kratší lhůtu lze ujednat, je-li smlouva uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu.

– Postupitel a postupník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které pořadateli v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

– V případě, že se chce zákazník připojit k zájezdu v jiný čas nebo na jiném místě než je naplánováno pořadatelem v katalogu, může tak učinit jen po dohodě s pořadatelem. Na určené místo je povinen dostavit se na své náklady.

– V případě, že se chce zákazník odpojit od zájezdu dříve a na jiném místě než je naplánováno pořadatelem v katalogu, je povinen o tom předem uvědomit pořadatele a dále pokračuje na své náklady. Pořadatel není povinnen jakkoliv měnit plánovaný program.

7. Odstoupení od smlouvy o zájezdu

Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy, avšak pořadatel jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost.

a) odstoupení ze strany pořadatele:

– Pořadatel může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.

– Odstoupí-li pořadatel od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit pořadateli níže stanovené odstupné, které je shodné s odstupným dle čl. 8.  těchto podmínek a pořadatel je povinnen vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu.

– Zruší-li pořadatel zájezd ve lhůtě kratší než dvacet dnů před jeho zahájením, uhradí zákazníkovi penále ve výši 10% z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

– Pořadatel se zprostí povinností podle předchozího odstavce, prokáže-li, že zájezd byl zrušen pro nedosažení minimálního počtu zákazníků nebo vzhledem k vyšší moci.

b) ze strany zákazníka:

– Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli za podmínek stanovených touto smlouvou.

– Odstoupí-li zákazník od smlouvy proto, že nesouhlasí se změnou smlouvy navrženou pořadatelem, nebo zrušil-li pořadatel zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne pořadatel zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v pořadatelových možnostech takový zájezd nabídnout.

– Dohodnou-li se strany o náhradním zájezdu, nemá pořadatel právo zvýšit cenu, i když je náhradní zájezd vyšší jakosti. Je-li náhradní zájezd nižší jakosti, vyplatí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu.

– Odstoupí-li od smlouvy zákazník z jiného důvodu, než je porušení povinností pořadatele, zaplatí pořadateli odstupné podle bodu 8. těchto všeobecných smluvních podmínek.. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy pořadatel pro porušení povinnosti zákazníka.

– Odstoupí-li zákazník od smlouvy proto, že pořadatel porušil svou povinnost, nemá zákazník povinnost platit odstupné. To platí i tehdy, nebyl-li zákazníkovi poskytnut náhradní zájezd.

– Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu porušení povinnosti pořadatele stanovené smlouvou o zájezdu nebo zákonem č. 159/1999 Sb., nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy o zájezdu v případě, že zákazník nepřistoupil na změnu původně sjednané smlouvy, je pořadatel povinnen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu, aniž by byl zákazník povinen platit pořadateli odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

c) společná ustanovení

– Při uzavření nové smlouvy o zájezdu se v uvedených případech platby uskutečněné  na základě původní smlouvy o zájezdu považují za platby podle nové smlouvy o zájezdu. Je-li cena nového zájezdu nižší, než již uskutečněné platby podle předchozí věty, je pořadatel povinnen tento rozdíl bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit.

8. Odstupné

– V případech, kdy se touto smlouvou sjednává povinnost zákazníka uhradit pořadateli odstupné, se jeho výše určuje podle počtu dnů zbývajících do počátku zájezdu nebo poskytnutí první služby.

Výše odstupného za každou osobu činí:

60 dnů a více před nástupem na zájezd nebo poskytnutí první služby:

– skutečně vzniklé náklady nejméně však 15% z celkové ceny u autobusových zájezdů

– skutečně vzniklé náklady nejméně však 20% z celkové ceny u leteckých a pololeteckých zájezdů

59 dnů až 31 dní: skutečně vzniklé náklady nejméně však 50% z celkové ceny zájezdu

30 dnů až 15 dní: skutečně vzniklé náklady nejméně však 80% z celkové ceny zájezdu

14 dnů a méně: 100% z celkové ceny zájezdu

Nenastoupí-li zákazník na zájezd bez předchozího odstoupení od smlouvy o zájezdu (tzv. storna) nebo pokud se zákazník nedostaví k odjezdu včas nebo se nezúčastní zájezdu vlastní vinou např. poskytnutím nepřesných či neúplných údajů pořadateli (adresa, telefon, nepřesné jméno a příjmení u leteckých zájezdů…), popř. porušením celních, pasových, devizových předpisů nebo jiných zákonů nebo se vlastní vinou nezúčastní poskytování některé služby na zájezdu nemá nárok na vrácení žádných zaplacených peněz (tzn. odstupné je 100% z celkové ceny, popřípadě 100 % z ceny vlastní vinou nečerpané služby). Celkovou cenou se rozumí základní cena zájezdu s případnými slevami a všemi příplatky.

– Pořadatel má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.

9. Odpovědnost pořadatele (reklamace)

Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, jeho právo na slevu z ceny zájezdu zaniká, jestliže pořadatel namítne, že zákazník své právo u něho neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu.

– Pořadatel odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.

– Při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí pořadatel zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen.

– Pořadatel se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinil on ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena:

a) zákazníkem,

b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo nebyla nevyhnutelná, nebo

c) zásahem vyšší moci

– Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu pořadatel neprodleně pomoc.

– Reklamace musí být podána písemně.

10. Porušení smlouvy o zájezdu v průběhu zájezdu

– Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí pořadatel nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady.

– Nezjedná-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud pořadatel odmítl nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka.

– Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li pořadatel opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li zákazník takové opatření z řádného důvodu, zajistí pořadatel na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.

– Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, vrátí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně

– Zajistí-li pořadatel pokračování zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži.

11. Důležité informace

– Zákazník je povinen udat na smlouvě o zájezdu nástupní místo, které je vždy specifikováno v katalogu.

– Neučiní-li tak, je považováno za místo nástupu Praha.

– Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout svoz zákazníkům z jiného odjezdového místa, než je potvrzeno na smlouvě o zájezdu

– Změnu nástupního místa lze provést pouze písemným dodatkem smlouvy.

– Pokyny k odjezdu s místem a časem obdrží zákazník po uhrazení všech objednaných služeb písemně před zahájením zájezdu.

– Při sestavování zasedacích pořádků vychází pořadatel z termínu přihlášení zákazníka a z dodržení termínů plateb za zájezd. V případě pozdního doplatku si pořadatel vyhrazuje právo změnit místo v autobuse ve prospěch zákazníků, kteří zaplatili ve stanoveném termínu. Pořadatel si vyhrazuje ve zvláštních případech právo změnit místo zákazníka v autobuse z důvodu reorganizace zasedacího pořádku.

12. Zvláštní ustanovení

– Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v souladu s ust. § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., uvedených v této smlouvě, tj. jméno a příjmení, datum narození, bydliště a elektronický kontakt, pro potřeby pořadatele zájezdu – cestovní kanceláře Marcela Nováková – SN-Tour, a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi, a to bud písemně nebo elektronickou poštou. Podrobnosti o elektronickém kontaktu je pořadatel zájezdu – cestovní kanceláře Marcela Nováková – SN-Tour. oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění. Poskytnuté osobní údaje je pořadatel nebo jím pověřený zpracovatel v souladu s ust. § 6 zákona č. 101/2000 Sb. povinen zpracovávat a shromažďovat po dobu 10 let. Po uplynutí této lhůta je pořadatel povinnen tyto údaje zlikvidovat. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na této smlouvě o zájezdu.

– Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pořadatelem, který je povinen dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech a je povinen dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho osobního a soukromého života.

– Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnou formou odvolat a dále má právo odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy dle zákona č. 480/2004 Sb.v platném znění.

13. Závěrečná ustanovení

– Zákazník se zavazuje poskytnout pořadateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí sjednaných služeb cestovního ruchu,  zákazník je zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů jeho a všech spolucestujících osob a je povinen si zajistit platné cestovní doklady včetně víz a dalších náležitostí potřebných pro vycestování do konkrétní destinace (např. lékařská potvrzení o vakcinaci aj.). Zákazník je také povinen nahlásit účast cizích státních příslušníků. Zplnomocní-li zákazník k vyřízení víz pořadatele je povinen dodat řádně všechny požadované dokumenty min. 4 týdny před odjezdem zájezdu.

– Podpisem smlouvy o zájezdu také zákazník prohlašuje, že mu nejsou známa žádná omezení ať zdravotní či jiná, která by mu bránila se sjednaného zájezdu zúčastnit popřípadě, která by vyžadovala v průběhu zájezdu zvláštní péči či na které by měl pořadatele upozornit a případně zvážit či prodiskutovat účast na vybraném zájezdu vzhledem k jeho případné náročnosti.

– Zákazník je povinen dodržovat celní předpisy jednotlivých navštívených zemí (zvláště množství převážených potravin a alkoholu). Za jejich nedodržení nenese pořadatel zájezdu zodpovědnost.

Zásady ochrany osobních údajů.

Jméno a příjmení živnostníka:     Marcela Nováková

IČO:  45814201

Sídlo:   Komenského 34, 439 07 Peruc

e-mail:  info@sntour.cz, marcela.bartosova@centrum.cz

tel.:  415697199, 606858490

dále jen „Správce“

Vážení klienti, abych mohla plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

  • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.
  • Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.
  • Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednaný zájezd a jeho cenu.
  • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

  • Abych vás mohla informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
  • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
  • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  • Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
  • Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
  • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.